Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego stacjaexcel.pl oraz platformy szkoleń online.stacjaexcel.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy oraz platforma sprzedaży kursów wideo on-line stacjaexcel.pl, dostępny pod adresem internetowym stacjaexcel.pl oraz online.stacjaexcel.pl, prowadzony jest przez Macieja Statkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ STATKIEWICZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9662019871, REGON 380233988
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
MACIEJ STATKIEWICZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9662019871, REGON 380233988
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
4. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu.
5. Szkolenie – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem stacjaexcel.pl
6. Kurs wideo on-line – udostępnienie filmów i materiałów szkoleniowych (plików elektronicznych) za pośrednictwem portalu online.stacjaexcel.pl
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
8. Sklep – sklep internetowy i platforma sprzedaży Kursów wideo on-line prowadzone przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi stacjaexcel.pl, online.stacjaexcel.pl
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu Szkolenia lub Kursu wideo on-line.
12. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
16. Produkt – dostępna w Sklepie usługa Szkolenia lub Kurs wideo on-line będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się opłacone zamówienie.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Calineczki 8-12 lok. 25, 05-091, Ząbki
2. Adres e-mail Sprzedawcy: szkolenia@stacjaexcel.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 579 520 402
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 56 1140 2004 0000 3402 7765 61305.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-17:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosiodpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Kup ten kurs” lub równoznaczny;
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. Nie jest możliwy zakup Kursu wideo on-line bez rejestracji.
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia.

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

a. Kurs stacjonarny jest dostępny w miejscu jego świadczenia. Organizację dojazdu na kurs stacjonarny oraz jego koszty pokrywa Klient.
b. Dostęp do Kursów wideo on-line jest możliwy poprzez stronę online.stacjaexcel.pl za pomocą utworzonego przy pierwszym zakupie konta.

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne DotPay
c. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po wybraniu produktu – wprzeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument nabywając Kurs wideo on-line, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta DzU z 2014 r., poz. 827, traci prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
2. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu za zwrotem 100% uiszczonej ceny Szkolenia, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą Szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.
5. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: szkolenia@stacjaexcel.pl
6. Rezygnacja ze Szkolenia jednego z Uczestników (w przypadku skierowania na Szkolenie grupy Uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Klienta na Szkolenie, na co Klient
wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
8. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.
9. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 8 powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 9 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@stacjaexcel.pl
11. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. 9 powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego
dokonana została płatność.
12. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9. Utrata prawa do odstąpienia obejmuje okres przypadający po terminie Szkolenia. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 9.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy szkolenia Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3. Reklamacja zostaje rozpatrzona przez sprzedawcę w ciągu 10 dni roboczych.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.
4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być inne firmy i osoby prywatne świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

8. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.